Wednesday, October 22, 2014

परवाना !

लाईट जाणं वगैरे प्रकार परदेशात राहून विसरायला झाले होते. भारतात आलो आणि थोड्या वेळातच विजेने सायोनारा केले आणि धूम ठोकली. दिवेलागणीची वेळ, आणि वर बेभरवशाचा कारभार आपल्याकडे सगळा, वीज कधी परत येणार माहित नाही. इनवर्टर पण एन वेळी खराब झालेला. सणासुदीच्या दिवसांमध्ये त्याची डागडुजी करायला पण कुणी येत नव्हतं. बाहेर रिमझिम सुरु झाली होती नुकतीच पावसाची. जीव वैतागून गेला , पण करणार काय ? पर्याय नव्हता. वीज परत येण्याची वाट बघायचं  नुसतं!

काडेपेटी शोधून मेणबत्ती पेटविली. त्या प्रकाशात घर कसं अगदीच वेगळं भासायला लागलं. निरनिराळ्या वस्तूंच्या लंबुळक्या सावल्या भिंतीवर कशा दिमाखानं डौलू लागल्या. ज्योतीच्या फरफरण्याने हातात हात गुंफून नाचायला लागल्या . सावल्यांचे ते खेळ पाहण्यात रंगून गेलो असताच, अचानक त्याचं आगमन झालं. पावसात ज्योतीच्या प्रकाशाने आकर्षित होऊन एक पतंग (फ़ुलपाखरू) आलं होतं. कुठून कसा सुगावा लागला कोण जाणे त्याला? पण आला! एखाद्या बेभान , वेड्या प्रेमवीराप्रमाणे सुसाट आला आणि मेणबत्तीच्या ज्योतीकडे झेपावला. तिच्या अगदी जवळ जाउन एक शानदार घिरकी घेतली , आणि जसे काही तिच्या मनाचे रंजन करतोय त्याप्रमाणे वेडीवाकडी वळणे घेत तिच्याभोवती फिरू लागला.

"जपून रे जरा! फार जवळ नकोस जाऊ तिच्या. " मी काळजीने म्हणालो. जसं काही त्याला समजणारच होतं.

"तुला काय कळणार रे यातली नशा? तुला नाही समजणार." म्हणून आपल्या घिरट्या तशाच सुरु ठेवल्या त्याने. काय आश्चर्य !!! पतंग चक्क बोलायला लागला होता. बरं झालं , कुणीतरी बोलायला भेटलं. एकाकीपणानं मी ही वैतागून गेलो होतो. पुढे बोलायला लागला तो.

"दोन तीन महिने झाले असतील , पहिल्यांदा भेटलो हिला तेंव्हापासून. सगळं कसं कालच घडल्यासारखं वाटतंय बघ. पाहता क्षणी प्रेमात पडलो हिच्या. तिचं ते तेजाळलेलं रूप , वेडं  करून टाकलं त्याने मला. वाऱ्याच्या झुळकीसरशी तिचं ते ग्रेसफूल लवलवणे, हळूच मान खाली घालून , अचानक माझ्या डोळ्यात डोळे घालून आवाहनात्मक पाहणं, सगळं कसं स्वप्नवत वाटतं. असं वाटतं कि आयुष्यभर असंच हिच्यासोबत राहावं, हिच्याभोवती फिरत , हिचं मन रिझवीतच माझं जीवन व्यतीत व्हावं. "

"एवढं प्रेम करतोस तिच्यावर ?" मी विचारलं.

"हो ना , आणि ही वीज सुद्धा माझ्याच बाजूने आहे. सगळं समजत असल्यासारखी रोज बरोबर याच वेळी दबक्या पावलांनी निघून जाते. जाताना हळूच डोळे मिचकावते माझ्याकडे पाहून. म्हणते , भेटून घे मनाजोगतं. थोडा एकांत मिळूदे तुम्हा दोघांना. पण लवकर आटपा. येते परत  अर्ध्या तासात. या अर्ध्या तासात दिवसभराचं सगळं जगून घेतो मी. एक एक क्षण मनापासून उपभोगतो अगदी,"

"अरे, ते सगळं ठीक आहे, पण तिचं काय ? तिलाही तेवढाच आवडतोस का तू ?"

"कदाचित ……असावं तसंच " हे  म्हणताना त्याच्या आवाजातला कंप जाणवला मला. एक प्रकारचा गोंधळलेपणा होता  त्याच्या बोलण्यात.

"काय रे काय झालं ?" . मी विचारलं.

"पहिल्यांदा भेटलो तिला , तेंव्हा खरंच प्रेमात पडलो होतो रे आम्ही एकमेकांच्या. करमायचं नाही एक दुसरयाशिवाय एक क्षण ही. असंच रोज दिवेलागणीच्या वेळी भेटतो आम्ही. खूप गप्पा मारायचो. बिचारी फार एकटी असते रे. म्हणून बाहेरच्या जगाचं सौंदर्य सांगून तिच्या चेहऱ्यावर हसू आणायचा प्रयत्न करायचो . पहिल्या पावसाचा तो शरीरासोबत मन ही चिंब करणारा अनुभव ,मोगरा आणि जाईचा तो मंद वेडावणारा सुगंध, उगवत्या सूर्याची ती लाली , पौर्णिमेच्या चंद्राचा तो शीतल गारवा, आकाशाचे ते  जादुई निळे निळे रंग , वनराईचा तो हिरवागार गालीचा, पहाटेच्या वाऱ्याचा तो सुखावणारा सहवास. सगळं कसं भरभरून सांगायचो तिला. तिच्या चेहऱ्यावरचे ते भाव पाहून जीवन सार्थकी लागल्यासारखे वाटायचे मला. फडफडून तीही आनंदानं शहारून जायची. रोज माझी चातकासारखी वाट बघायची. म्हणायची मलाही घेऊन चल रे तुझ्यासोबत.  फारशी बोलायची नाही , पण कधी कधी प्रकाशाच्या गमती जमती सांगायची.  त्या मेणाची तक्रार करायची , फार चिकट आहे म्हणे तो. वीजेवरही नाराज असायची कधी कधी. म्हणायची , परत यायची फार घाई असते तिला ! अस्तित्वच संपायचं ना  रे तिचं त्या दिवसापुरतं , एकदा वीज परत आल्यावर. "

"अरे , पण त्या मेणाला काढलं तर अस्तित्वच काय उरतं तिचं? त्याचं समर्पण बघ ना! रोज झुरतो , वितळतो तिच्यासाठी. तिला तेवत ठेवण्यासाठी , रोज थोडं थोडं वितळून मरतोच ना तो ?" मी म्हटलं 
.
"नाही रे मन रमत तिचं त्याच्या सोबत. दोघांच्या संमतीने नाही  काही  ते नातं  जुडलेले. दुसरा काही पर्याय नव्हता म्हणून  जवळीक झालेली त्यांच्यात . दुसऱ्या कुणीतरी विणले म्हणून काही नात्यांच्या रेशीमगाठी घट्ट नसतात होत. नुसताच एक अलिखित करार बनतो ते नातं. एक पर्यायहीन , शुष्क , लादलेलं नातं . मी नव्हतो तेंव्हा त्या मेणानं जीवन व्यापलं होतं तिचं.  कंटाळवाणी , चिकट , रंगहीन सोबत त्याची आयुष्यभराची. त्यात कसलं आलंय समर्पण, डोंबल ! एकच आयुष्य मिळतं , कसं भन्नाट , बेभान जगलं पाहिजे. बाहेरचं रसरसलेलं, खळखळून वाहणारं जीवन , त्याचा परिचय मीच करून दिला तिला.  एकदा बोलून गेली ती, कि खऱ्या अर्थानं  जीवन काय असते ते कळाले माझ्यासोबत राहून. आणि मेणाचं काय रॆ , वितळल्या सारखं दाखवतो नुसता . वितळून परत पूर्व रुपाला येतो , ती ज्योत नाहीशी झाली की. त्याचं अस्तित्व कधीच मिटत नाही . हि ज्योत संपली , तर कदाचित काही दिवसांनी दुसऱ्या ज्योतीसोबत दिसेल तो. "

मंद हसून मान डोलावली मी .
"पण  काहीतरी बिनसलंय तुझं हे नक्की! आवाज थरथरतोय बोलताना तुझा. ती ज्योतही फारशी डोलत नाहीये तू आल्यापासून. " मी विचारलं.

"बरोबर ओळखलंस तू . गेल्या काही दिवसांपासून पूर्वीसारखं बोलत  नाही ती माझ्याशी. असं जाणवतंय की , ह्या नात्यामध्ये मी एकटाच आहे. आहे.ती कुठे नाहीचये त्यात. मी एकटाच धडपडतोय हे एकतर्फी नातं जपण्यासाठी . हे असं तोडण्यासाठीच का जोडतो आपण ? फारसं लक्ष नाही देत ती . मला जाणवेल असं दुर्लक्ष करते. मी  बोललो तरच बोलते. ते हि कामापुरतं . तिला नाही कळत  का , तिचं हे वागणं  कसं काळीज चिरतं माझं . कदाचित तिला जाणवले असेल कि माझे जीवन अगदी वेगळे आहे, ती कधीच माझ्यासोबत मुक्त बागडू नाही शकणार. मुद्दामहून करीत असेल बहुतेक . कसल्यातरी निर्विकार , निर्जीव, निरसपणे कशीबशी तेवत असते."

"दुसरा  एखादा पतंग तर नाहीये न आवडला तिला?" माझ्या मनातली शंका बोलावून दाखविली मी .

"माहिती नाही , तशी शक्यता फार  मला तसं काही असण्याची. पण हे मात्र अगदी खरा आहे कि माझ्या प्रेमातला तो आवेग , ती काळजी , ओलावा तिच्यात कुठे दिसताच नाहीये . आतून जळतोय रे मी !  माझ्या ह्या सुंदर पंखाचं ओझे वाटायला लागलेय मला. जीव गुंतलाय तिच्यात माझा. कधी वाटतं , ह्या  मेणा साठीच असं वागतेय माझ्याशी ती असं . एवढी वर्ष सोबत घालवलेली त्याच्यासोबत, तिला पण सोडवत नसेल. बोचत असेल कुठेतरी !कळत नाही कुणाचं आणि काय चुकतंय ." हताश स्वरात तो बोलत होता .

"मग आता ? काय करायचं ठरवलंय ? एवढे सुंदर पतंग असतात रे, एका  पेक्षा  एक. निवड त्यातलीच एक. विसर हे सगळं . नव्याने आयुष्य सुरु कर. हे आगीशी  खेळणं  सोडून  दे. " असाच एक अनाहूत  सल्ला दिला मी .
माझ्याकडे पाहून वेड्यात काढल्यासारखं हसला नुसतंच तो . निशब्दपणे आपले पंख पसरून मेणबत्तीच्या त्या ज्योतीकडे झेपावला तो. अगदी जवळ पोचला तिच्या . त्याच्या त्या लगटीमुळे, अचानक अंधाराने झाकोळून गेलं घर  सगळं , अगदी क्षणभरासाठी ! पुढच्याच क्षणी तिच्या पायाशी राख होऊन पडलेला होता तो! समर्पणाचा अर्थ उमगला मला त्या क्षणी .
मेणबत्ती त्याच निर्विकारपणे तेवत होती. मेणाचा एक ओघळ वितळून कसनुसा होत खाली सरकला. खिडकीतून बाहेर पाहिलं मी, मगाशीचा पाउस आता धाय मोकलून  बरसत होता ….

Tuesday, October 14, 2014

गीत प्रेमायण… प्रेमात पडल्यावर ( पार्ट २ )

प्रेमात पडल्यावर तशी फारशी स्पेशल गाणी नाहीयेत. प्रेमात पडलेला माणूस बहकलेला असतो. काहीही गायलं तर त्याला छान वाटतं. तो काळंच तसा असतो. सातव्या आस्मानावर असतो माणूस. घरासमोरची ती बाभळ ही गुलमोहरासारखी वगैरे भासायला लागते.  आपली प्रेयसी, दीपिका (चीखलीया नव्हे , पदुकोन ) पेक्षा सुंदर, आणि आपला हिरो ह्रिथिक पेक्षा वरचढ भासायला लागतो.  प्रेम म्हणजे एक नशा आहे. मदिरा फिकी पडते त्यासमोर. एकेमेकांसाठी काय करू आणि काय नाही असं  झालेलं असतं. पुढच्याशिवाय जगण्याचा विचार हि करवत नाही. रस्त्यावरून जाणारी एकदम सुंदर पोरगीही तुमचं चित्त विचलीत करू शकत नाही. प्रेमात सर्वस्व वाहून टाकलेले असतं तुम्ही.

१) पेहेला नशा… 


प्रेमात पडलेला प्रत्येकजण या गाण्याच्या पण प्रेमात पडला नसेल, तर नवलंच! नवीन नवीन प्रेम. पाय जमिनीवर टिकत नाहीत. दिवसा जागेपणी सुद्धा तिची स्वप्नं पडत असतात. प्रत्येक भेट अपुरी वाटायला लागते. कितीतरी बोलावसं वाटतं. चुकून स्पर्श जरी झाला तर अंगात विजेचा करन्ट दौडतो. पुढच्या जीवनाची स्वप्नं रचली जातात.  रोज आठवणीने एखाद फुल, चोकलेट , ग्रीटिंग कार्ड यात पैसे उडवले जाऊ लागतात. पुढच्याच्या आवडी निवडी जाणून घेऊन, कटाक्षाने पाळल्या जातात. कधीपासून मनात आकर्षण निर्माण झालं, आवडायला लागलं वगैरे गोष्टींच्या कबुली दिल्या जाऊ लागतात. व्यसनं वगैरे (तात्पुरती का होईना!) सोडली जातात.  रात्री झोप लागत नाही. फोनचं बिल भस्मासुरासारखं वाढायला लागतं. प्रेमाचा थाटच निराळा असतो ह्या काळात.

२) दिल मे कुछ हो रहा हैफ्रिकी चक्र नावाचा एक चित्रपट. बहूतेक २००१-२००२ च्या काळात कधीतरी आला होता. मल्टीप्लेक्स त्या काळी हळूहळू मशरूम उगवावेत तसे उभारले जात होते पुण्यात. मल्टीप्लेक्स मध्ये पाहिलेला पहिला पिक्चर असावा माझा हा. पस्तीस रुपयाचे पॉप कॉर्न विकत घेऊन पाहिलेला! तसा पिक्चर ओकेच होता. एक हे गाणे सोडले तर लक्षात ठेवण्यासारखे काहीच नव्हते त्यात. अत्यंत एकलकोंडी दीप्ती नवल एकटे राहून राहून विक्षिप्त झालेली असते. सगळ्या जगाला दुष्मन समजत जगत असते. आणि एके दिवशी एक मुलगा तिच्या जीवनात येतो. प्रेम माणसाला कसं बदलून टाकतं ते या गाण्यात दाखवले आहे. बाकी, दीप्ती नवल तरुणपणी जेवढी होती तेवढीच रसहीन आणि अनाकर्षक दिसते अजून पण!
पण ,माझं अत्यंत आवडते गाणे आहे हे. बहुतेक सगळ्यापेक्षा जास्त …आणि तसंच राहील पण….

३) आंखो की गुस्ताखीयां माफ हो 

जसे जसे दिवस पुढे सरकतात , तसा तसा थोडा अवघडलेपणा कमी होतो. जाणीवपूर्वक एकमेंकांचे स्पर्श होऊ लागतात. लपून छपून ,लडिवाळ खेळ सुरु होतात. दोघांना वाटत असतं कि आजूबाजूच्या जगाला काही माहितीच नाहीये. पण तसं नसतं. सगळ्यांना कळत असतं काहीतरी चाललंय ते ! असो,  लव्हबर्डस ना त्याची काय फ़िकर. चोरून भेटणे, हळूच हात पकडणे. टेबलाच्या खाली पायांचे खेळ ( निशब्द मध्ये अमिताभ चा एक सीन होता, मजेशीर होता एकदम).
हम दिल दे चुके सनम "वो सात दिन" ची कॉपी आहे, हे मला बऱ्याच दिवसांनी , किंबहुंना अलीकडे २-३ वर्षांपूर्वी माहित झाले.  चांगला सिनेमा होता. ऐश्वर्या तशी मला आवडत नाही, पण या गाण्यात अगदी सुंदर दिसलीय.  सलमान नेहमीप्रमाणे बावळट ध्यान आहे.  पण गाण्यात सूट होतो. इस्माईल दरबारनी (द वन फिल्म वंडर) अगदी अप्रतिम संगीत दिलंय. बहुतेक जेवढं येत होते तेवढे सगळं या पिक्चरलाच देऊन टाकलं वाटतं. नंतर गायबच झाला तो. बऱ्याच दिवसांनी बिग बॉस मध्ये वगैरे दिसलेला.
संजय लीला भन्साळी ने चित्रीकरण पण लाजवाब केलंय गाण्याचं. लग्नाच्या ठिकाणी असे प्रकार बरेच बघायला मिळतात.  ऐश्वर्या डोळ्यांची उघडझाप करून खुणेने सलमानला बोलावते तो क्षण … जेवढ्या वेळी मी तो सीन बघतो , तेवढ्या वेळी माझं ह्र्दय दोन क्षणांसाठी गप्पकन बंद पडतं.  अजूनही.   

४) और हो … 

रॉकस्टार हे रेहमानचं आत्तापर्यंतच सर्वोत्कृष्ट काम आहे असं मला वाटतं. मोहित चौहान चा मंत्रमुग्ध करून टाकणारा आवाज. आणि वर रणबीर कपूरचा जीव तोडून केलेला अभिनय. प्रेमातली उत्कटता, बेभानपणा, असहायता सगळं काही हे गाणं सांगून जातं. एक ओळ आहे या गाण्यात  " तुझी पेहेली बार मै मिलता हुं , हर दफ़ा!" काय अर्थपूर्ण गाणं आहे! तो ब्रिज वरचा सीन जेव्हा ती पळत सुटते , आणि मागे फिरून परत रणबीर च्या कवेत येते. प्रेमातली विवशता , असहायता खरंच एवढ्या परिणामकारक रीतीने दाखविलेली मी तरी पहिली नाही.  खूप खूप लिहायचं आहे या गाण्याबद्दल , पण शब्दच नाहीयेत माझ्याकडे.  कधी सापडलेच, तर एक स्वतंत्र पोस्ट लिहीन.…
मला मनापासून आवडलेला चित्रपट… इम्तियाझ अलीज् बेस्ट वर्क!

५) रौन्धे है मुझको तेरा प्यार

प्यार तुने क्या किया नावाचा एक रटाळ पिक्चर! अंजाम , डर वगैरे सारखे रोल करत होता शाहरुख, तेव्हा कुणाला तरी वाटले कि एक फिमेल वर्जन काढूया तशीच स्टोरी ठेवून.  उर्मिला मार्तोंडकरला अशा सायकौटिक भूमिका खूप चांगल्या वटवता येतात. उदाहरणार्थ कौन, भूत वगैरे सिनेमे. फरदीन खान, त्याच्याबद्दल तर न बोललेच बरे.
असो , तर हे बरंच अनयुज्वल गाणं आहे या यादीमधलं , हो ना ?  थोडी डार्क साईड आहे या गाण्याला. आणि अलिशा चिनॉय शिवाय दुसऱ्या कुणाचाच आवाज मी इमैजीन नाही करू शकत या गाण्यासाठी.
प्रेम जसं गोड गोड वाटू देतं , तसंच तळमळवतंही. अस्वस्थ करून टाकतं.  तो किंवा ती आपल्यासोबत नसेल , तर सगळं कसं अर्थहीन होऊन जातं. मंद वाऱ्याची झुळूक पण त्रासवून सोडते. क्षणाचाही विरह सहन होत नाही. अतिशय सुंदर गाणं. अर्थपूर्ण लिरिक्स, शोभणारं संगीत.  दुर्दैवाने डब्बा सिनेमा असल्यामुळे , गाणं पण डब्ब्यात गेलं.

असो, जसं मी सुरुवातीला म्हणालो, की फारशी गाणी नसणार या यादीमध्ये , कारण प्रेमात असताना कुठलंही गाणं छानच वाटतं.  त्यामुळे लवकर आटपत घेतोय.  (डोकेदुखीमुळे पण फारसं लिहायची इच्छा होत नाहीये).  पुढच्या पार्ट मध्ये … प्रेमानंतर… त्यात मात्र बरीच गाणी आहेत लिहिण्यासारखी. शोर्ट लिस्ट करायला वेळ लागेल थोडा …
तोपर्यंत… अलविदा !        

Sunday, October 12, 2014

गीत प्रेमायण… प्रेमात पडताना ( पार्ट १)

प्रेम म्हणजे प्रेम असतं .
तुमचं , आमचं सेम असतं …

प्रेम आणि गाणी, यांचा तसा बघायला गेलं तर खूप जवळचा संबंध. प्रेमात पडलेला माणूस काही विशेष गाणी खूप ऐकतो. वर अजून, आपल्या हिंदी पिक्चरचा परिणाम.  एकापेक्षा एक गाणी आहेत प्रेमाबद्दल . प्रत्येक प्रसंगासाठी एखादं गाणं हमखास सापडेलंच. अशीच काही गाणी नेहमीसाठी लक्षात राहतात.  असं, बऱ्याच दिवसांनी कधी एखादं गाणं ऐकण्यात येतं आणि मग रेशमाच्या लडी उलगडत जाव्यात तसा एखादा कालखंड किंवा प्रसंग डोळ्यासमोर परत उलगडत जातो. असं एखादं गाणं , वाऱ्याच्या हळुवार झुळूकीसारख्या मनावर कशा अलगद फुंकर मारून जातं. माझ्या आवडीची अशीच काही गाणी आणि त्या गाण्याबद्दलचं  माझं मत किंवा एखादी आठवण कुठेतरी नोंदून ठेवावी अशी बऱ्याच दिवसांपासूनची इच्छा आज पूर्ण करतोय.

माझ्या मते प्रेमाचा काळ ढोबळ मानाने तीन भागात विभागता येइल. प्रेमात पडताना, प्रेमात पडल्यावर आणि प्रेमानंतर ( म्हणजे एक तर लग्न किंवा दुसरं/पुढचं प्रेम !). हि गाणी एकदम जनरल आहेत. म्हणजे बरेच मित्र , मैत्रिणी, जवळची लोक , यांना वरच्या तिन्ही फेज मधून जाताना मी पाहिलेलं आहे.  ज्या प्रकारचं संगीत ऐकण्यात येत असायचं ते किंबहुंना सारखंच असायचं. कोण जाणे , इथलं एखादं गाणं तुमच्याही आठवणीतली एखादी नाजूक तार छेडेल.

१) ना जाने मेरे दिल को क्या हो गया … 

डीडीएलजे  मधलं हे गाणं ! पडद्यावर कुणी प्रेम करावं तर ते शाहरुख खाननंच. तसा मी अमिताभचा भक्त आहे, पण रोमांटिक सीन्स मध्ये शाहरुख खरंच अनभिषिक्त बादशाह आहे. त्यातल्या त्यात हा पिक्चर आणि हे गाणं तर एकदम भन्नाट! पृथ्वीच्या पाठीवरची बहुतेक प्रत्येक प्रेम कहाणी कदाचित अशीच सुरु होत असेल. तो आणि ती. बऱ्याचदा, भिन्न स्वभाव.  आणि काही कारणांनी एकमेकांसोबत बराच वेळ व्यतीत होतो. एकमेंकाशी बोलायला , सोबत वेळ घालवायला मन आतुर होतं. थोडावेळ ही तो किंवा ती नजरेआड झाली तर मनाला हुरुहूर लागून राहते. आरशात उगीच स्वतःला न्याहाळून बघण्यात तास न तास जातात. मनाला कळत नाही कि काय होतंय. मुखवट्या आडचे स्वभावाचे पैलू कळायला लागतात. आजुबाजूचं सगळं विसरायला होवू लागतं. हळूच नजरेच्या कटाक्षांची देवाण घेवाण सुरु होते. मनाला गुदुगुल्या होवू लागतात. सगळं जग कसं प्रसन्न वाटायला लागतं. आणि शेवटी तो दिवस उजाडतो वेगळं होण्याचा. पोटात गोळा येतो. मन भक्क उदास होऊन जातं. वाटतं कि वेळेनी इथेच थांबून जावं. पण आपण हतबल असतो.
आणि नंतर अगदी ह्या गाण्यासारखं सगळं होऊन जातं. प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर मिळतं. उदित नारायण आणि लताने अगदी जीव टाकून गायलंय हे गाणं. गाण्याचे बोल, संगीत , गाण्याचं चित्रीकरण, शाहरुख , काजोल सगळं कसं अगदी छान जमून आलंय. काहीच त्रुटी नाहीयेत ह्या सगळ्यात.

२) यु सैंग टू मी … 


मार्क एन्थनी, एक असाच साधारण गायक. काही फारसा यशस्वी वगैरे नाही झाला तो. पण एक गाणं आहे त्याचं. प्रेमात पडणं म्हणजे काय ते अगदी सुंदरपणे उलगडून दाखवतो. बराचसा वेळ सोबत घालवलेला, पण पुढच्याला अगदी "फॉर ग्रांटएड" घेतलेलं. आणि एका दिवशी अचानक साक्षात्कार होतो की अरे आपण तर प्रेमात पडलोय. कळालं कसं नाही आपल्याला? त्याची किंवा तिची किंमत ती नसताना कळते. जाणीव होते की तिच्याशिवाय बाकी कशातच अर्थ नाहीये. सगळं कसं अर्थहीन वाटायला लागतं . मन बंड करून उठतं. आणि निर्धार पक्का होऊन जातो की मनातलं प्रेम बोलून दाखवायचंच.  सुंदर गाणं आहे अगदी.

३) व्हेन यु आर गॉन … 


ब्रायन एडम्स राजा माणूस आहे. देवाने संगीताची देणगी भरभरून वाहिलीय पदरात. बरीच चांगली चांगली गाणी गायली आहेत त्याने. एकापेक्षा एक. पण हे गाणं मला अगदी वेगळं वाटत. जाम आवडतं. स्वतःच्या मनाला फसवत असतो आपण कि प्रेम वगैरे सगळं झूट आहे. पण दुसरीकडे मन अस्वस्थ होऊन गेलेलं. रेडीओ वर एखादं गाणं लागतं , तिची आठवण ताजी करून टाकतं. वैतागून आपण रेडीओ बंद करतो. तिच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट राहून न राहवून मनाला छेडायला लागते. आपण त्या विचारांपासून जेवढं दूर पळू तेवढ्याच तीव्रतेने बूमरयांग सारखे परत येउन आदळायला लागतात. मन हतबल होऊन जातं. वेड्यासारखं आपण त्याच नेहमीच्या रस्त्यांवर ती भेटेल या आशेनी उगीच चकरा मारायला लागतो. सगळ्या जवळच्या लोकांमध्ये असूनपण एकटेपण कुरतडायला लागतं. शेवटी मन हार मानतं. आणि परिस्थितीला सामोरं जातं. ती /तो परत येण्याची वाट बघत बसतं. प्रेमाने जग व्यापून टाकलेलं असतं. मनानी स्वतःला पुढच्याच्या स्वाधीन करून टाकलेलं असतं. सगळं नियंत्रण सुटलेलं असतं. प्रेमाची गाडी भन्नाट वेगाने दौडू लागलेली असते.

४) ये दिल … दिवाना … 

सोनू निगमचं एक मास्टरपीस! बेताल झालेलं ह्र्दय. चुकतंय चुकतंय सांगून पण लहान मुलाप्रमाणे तिकडेच दुडूदुडू धावणारे मन. हजार वेळा समजावून पण न ऐकणारं हट्टी मन. स्वतःच्या पोराच्या सगळ्या चुका शेवटी पोटात घालतो त्याप्रमाणे अशा न ऐकणाऱ्या , हट्टी , जिद्दी मनाचं वर अजून कौतुक किती ते ! वर म्हणे काय करू , काही पाप थोडीच केलंय ह्या मनाने ! सांगतोय एवढं जीव तोडून , आता ऐकतच नाही तर काय करू? टेरिफिक आणि अगदी ठेका धरायला लावतं हे गाणं. माझा एक मित्र , क्यासेटच्या जमान्यात , दोन्ही साईड ला हेच गाणं रेकॉर्ड करून आला होता. आणि ती क्यासेट अविरत वाजत असायची टेपरेकोर्ड वर . सगळ्यांना अगदी तोंडपाठ झालेलं हे गाणं.

५) अब मुझे रात दिन … 

प्रेमात पडलेल्यांची कहाणी आहे हे गाणं. सोनू निगम चा मधाळ आवाज.  ह्रदयाच्या आतून गायलंय गाणं हे पठ्ठ्यानी. कुणीतरी माझ्या माहितीतलं. प्रेमात पडलं होतं आणि हेच गाणं परत परत ऐकायचं. पुढच्याला मनातलं सांगता तर येत नव्हतं. खोदून खोदून विचारल्यावर बऱ्याच दिवसांनी सांगितलं आम्हाला काय झालंय ते. पुढच्याला बघितल्या / भेटल्या खेरीज मनाला चैन पडत नाही. ह्रदयावर कसलंच नियंत्रण राहत नाही. प्रियकर /प्रेयसी म्हणजे सर्वस्व होऊन जातं. सगळ्या कक्षा, बांध पार पाडून वेडेपण शिगेला पोचतं. मनाच्या वीणेच्या तारा मधुर ध्वनी करायला लागतात.  प्रेमात वाहवून गेलेला असतो माणूस! सोनू निगम , टेक ए बो !

६) प्यार तो होना ही था … 


प्यार तो होना हि था. एक तद्दन भिकार चित्रपट. वर्षानुवर्षे अंघोळ न केल्यासारखा दिसणारा अजय देवगण आणि झोपाळलेली  काजोल. ए फ्रेंच किस ची भिकारडी कॉपी.  पण हे गाणं लाजवाब.  हो हो , माहितीय मला गाण्याची सुरुवातीची ट्यून ब्रायन एडम्सच्या "हैव यु रिअली लव्हड अ वुमन" वरून उचललेली आहे. पण त्याच्यामुळे गाण्याचं महत्व कमी होत नाही. गाणं ऐकून कुणी प्रेमात नाही पडलं तर नवलंच. अतिशय इंटेन्स कि काय म्हणतात तसं आहे हे गाणं.  नीट लक्ष देऊन ऐकाल तर गाण्यात जे सिम्पट्म्स आहेत ते कधीतरी तुम्हाला पण झाले असतील.  कुणीतरी मला म्हणालं होतं कि प्रेमात पडल्यावर पुढच्याची अगदी चुकीची गोष्टसुद्धा एकदम छान वाटायला लागते. काहीही केलं त्याने /तिने , अगदी कसं गोड वाटायला लागतं. कदाचित म्हणूनच प्रेम आंधळं असतं असे म्हणत असावेत.पुढच्याचे  सगळे प्रॉब्लेम्स आपले स्वतःचे वाटायला लागतात. स्वतःची प्रत्येक गोष्ट बैकफुट वर जाते, आणि पुढ्च्याचे साधे साधे प्रॉब्लेम्स कसे सोडवावेत ह्याचा विचार करण्यात सगळी एनर्जी खर्ची पडते.  पुढच्याच्या चेहऱ्यावर एक साधे हसू बघून जग जिंकल्याची , आत्यंतिक समाधानाची फिलिंग येते.  प्रेम एकदा तरी करावं बघून!

७) क्या करे क्या ना करे … 


प्रेमात पडलेल्या सगळ्यांची म्हणजे अगदी शंभर टक्के लोकांची हि स्थिती कधी न कधी तरी झाली असेल. आता किती जणांचं मनातच राहिलं आणि किती जणानी बोलून दाखवलं तो हिशेब वेगळा. सगळं ठीक आहे हो प्रेम झालं वगैरे , पण सांगायचं कसं ? सगळ्यात अवघड पार्ट कुठला असेल तर हाच. रेहमाननी सोनं केलंय ह्या गाण्याचं. प्रेमवीराच्या मनातली उलथापालथ ह्या गाण्यापेक्षा जास्त परिणामकारक रीतीने व्यक्त नसेल करता येणार. रोज मन ठरवत असतं आज बास झालं काही झालं तरी सांगून टाकायचं , आणि तो/ती समोर आला की शब्दच फुटेनासे होतात. गिळलेल्या आवंढयासोबत शब्दही गिळले जातात. तोंडाला कोरड पडते. हातपाय थरथरायला लागतात. आणि प्रेम व्यक्त करायचं उद्यावर पोस्टपोन होवून जातं. दिवसांमागून दिवस जातात आणि मन पिळवटून निघायला लागतं. सैर भैर होऊन जातो जीव.  राम गोपाल वर्मा , जागे व्हा! प्लीज असे काहीतरी सिनेमे बनव. काय करून घेतलयंस स्वतचं ?

असो , असा प्रवास पूर्ण होत , कधीतरी प्रेम व्यक्त केलं जातं. पुढ्च्यानी स्वीकार केला तर फेज टू मध्ये जातं. नाहीतर मनातंच राहून जातं. नकार दिला तर कुणी देवदास बनतं. तर कुणी रिपीट अटेम्पट करत फेज १चाच परत !

गाडी दुसऱ्या टप्प्यावर जेव्हा जाउन पोचते , तेव्हा वेगळीच गाणी ऐकली , गुणगुनली जातात. पुढचा पार्ट त्याच्यावरच लिहीन. तोपर्यंत … अलविदा !
एखादं तुमच्यापण ह्रदयाच्या अगदी जवळचं गाणं असेल तर कॉमेंट मध्ये टाकायला विसरू नका , नक्की!

Wednesday, October 1, 2014

बरसात कि एक रात !

फ़र्रकन्न काडी पेटवून शिंदे काकांनी मेणबत्ती पेटवली, आणि परत पानाला चुना लावायला सुरुवात केली.
"पावसानं वाट लावलीय राव, आणि वर ह्या लाईटचा लपंडाव! धंद्याची वाट लागलीय." शिंदे काका म्हणाले.

समीर, दया, संदीप आणि मकरंद हे चौघं रूममेट्स. इंजिनीअरिंगच्या तिसऱ्या वर्षात शिकत होते. आजही रोजच्या प्रमाणं, जेवण करून टपरीवर पोचलेले. गल्लीत, स्पेशली त्या एरियामधलं, एकुलत एक पानाचं दुकान होतं शिंदे काकाचं. रोज, मेसवर जेवण झाले कि एक मस्त पान आणि सिगारेट ठरलेली पोरांची. इथेच थांबून इकडच्या तिकडच्या गप्पा व्हायच्या. आणि मग रूमवर परत.
"धंदा कसला बुडतोय ह्याचा, आपल्याशिवाय कुणी गिऱ्हाईक तरी येतंय का ह्याच्या टपरीवर." दया पुटपुटला. 
"ओ काका, अहो सुपारी टाका ना जरा हात मोकळे सोडून, रोज काय कंजुषी करता?" समीर म्हणाला. पानात सुपारी जास्त लागायची त्याला. 
"अरे समीर, सुपारी महाग झाल्याय खूप, नाही परवडत. "
"असली चिन्धिगिरी करतो हा ह्रिथिक, म्हणून तर टपरी चालत नाही याची." समीर वैतागून हळूच म्हणाला. 
शिंदे काकांच्या उजव्या हाताला सहा बोटं होती. म्हणून तो ह्रिथिक …. 

असो… पावसानी आता उग्र रूप धारण केले होते. पत्र्यावरच्या थेंबांच्या आवाजामुळे एकमेकांचा आवाजही ऐकू येत नव्हता.  सिगारेट पाण्यामुळे चुकून उगीच वाया गेली असती, म्हणून लगेच रूमवर जायचा प्लान ठरला. तोंडात पान टाकून चौघही रूमकडे वळले. लाईट गेली होती, चाचपडत, अंदाज घेतच रुममध्ये वावरत होते सगळे . मेणबत्ती, टोर्च, काही सापडत नव्हतं. सिगारेटी फुंकून झाल्या, तोवर दयाने बाजूच्या रूममधल्या विशाल कडून एक बारीक मेणबत्तीचा तुकडा मिळवला. त्या मिणमिणत्या प्रकाशाने, रुममध्ये जरा बरे वाटायला लागले. समीरने वौकमन मध्ये 'किशोर के दर्दभरे नग्मे'  लावले आणि त्या छोट्याश्या स्पीकरमधनं किशोर आपल्या मुलायम आवाजात गायला लागला. लाईट गेलेली, त्यामुळे अभ्यास तर अशक्यच होता, आता काय करावे हा प्रश्न सगळ्यांसमोर आ वासून पडला होता. 
"चला, पत्ते खेळू यार!"  
"कंटाळा आला रे पत्त्यांचा. आणि त्यावर तो चौकट गुलामचा पत्ता पण गायब आहे."
"आणि अंधारात हळूच दुसऱ्याची पानं पण चोरून बघता नाही येणार. ही ही!"
"चौकट गुलाम ,खालच्या मजल्यावर चौकट राणी कडे गेला असेल."
"चौकट राणी ? कोण, ती खालची ब्रम्हे काकू ?"
"हो ना . अरे तिचा चेहरा एकदम त्या चौकट राणी सारखा दिसतो. कोईरालांची मनीषाच एकदम! आणि भरीस भर म्हणून ब्रम्हे काका एकदम त्या चौकट राजा मधला दिलीप प्रभावळकर सारखा आहे. म्हणूनच म्हटलं, कि चौकट गुलाम गेला असेल तिकडे…. गुलामी करायला! "
"सभ्य व्हा पोरांनो. काकूंना ऐकू आलं खालच्या मजल्यावरून, तर अवघड आहे आपलं."
"हो ना यार, लेडी अमिताभ आहे ती. आणि उंची पण त्या लंबू अमिताभ सारखीच आहे. खाली थांबली तरी वरच्या मजल्यावरचं दिसत असेल तिला. "
"बहुतेक, आईच्या पोटात असताना सुद्धा आईच्या बरगड्यांना पकडून लोंबकळायची वाटतं. कसली ताडमाड आहे बघ ना!"

"असो … काय रे , संद्याचं पोट खराब झालाय दिसतं. सारखं पळतोय संडासाकडे. "
"पावसाळ्यात पाणी पुरी खाऊन दुसरं काय होणार. मानसं कमी आणि डुक्कर जास्त असतात त्या भेळच्या गाडीभोवती. "
"अरे अंदर कि बात ये है की, त्या सवितासाठी झुरतंय रे ते येडं , दिवसभर तिच्या झेरोक्सच्या दुकानांसमोर थांबलेलं असतंय . मेक्यनिक्स च्या सेम नोट्स च्या रोज झेरोक्स काढून घेतो तिच्याकडून. येडं झालंय पार तिच्या प्रेमात. दुकानासमोरच्या त्या भेळपुरीवाल्याकडे दिवसभर चरत असतंय."
"अरे, संद्या जेवढा चुत्या, तेवढीच ती स्मार्ट पोरगी आहे. सगळ्या पोरांना तसंच भुलवते ती. तूच विचार कर,बाजूच्या सुयोग झेरोक्स मध्ये काळं कुत्रं नसतं. आणि ह्या सविताकडे मोठ्ठी रांग. गेलं की, अशी मुरकुन हसते यार, कोऱ्या पानाची पण झेरोक्स काढून घेतील लोकं. "
तेवढ्यात संद्या परत आला. पार गलितगात्र झाला होता जाऊन जाऊन.

"एक भन्नाट आयडिया आहे माझ्याकडे! प्लांचेट करूया आपण. मागच्या वर्षी, अहमदाबादला माझ्या मामाने केले होते. माझ्या आज्जीच्या आत्म्याला बोलालावलेले. खूप धम्माल आली होती." समीर बोलला.
"काय? आपला विश्वास नाही भूताखेतावर , नुसता टाईमपास असतो!. आपल्याला नाही करायचे" मकरंद म्हणाला.
"अरे, खरंच सिरियस असतं सगळं , आज्जीने आम्ही विचारलेल्या सगळ्या प्रश्नांची खरी खरी उत्तर सांगितली. जाताना म्हणाली आजोबांशिवाय करमत नाही. लवकर या! आजोबांनी नंतर लय शिव्या घातल्या मामाला, प्लांचेटच्या भानगडीसाठी. पण, गेले खरंच दोन महिन्यात, ते पण!"
"होय रे, मी पण ऐकलंय. पण फाटली आहे माझी. आधीच अंधार, लाईट गेलेली, मुसळधार पाऊस पडतोय. वर भूतांना बोलावयाचे म्हणजे …. जाऊदे, यार दुसरं काहीतरी प्लान करू. पोटात कळ येतेय नुसता विचार करूनसुद्धा." इति संदीप .
"चला बे, खरंच करू समऱ्या म्हणतोय तसं. माझी पण बऱ्याच दिवसांपासून इच्छा आहे प्लांचेट करायची." दयाने पण संमती दर्शविली.

हो-नाही म्हणता म्हणता सगळेजण तयार झाले. सगळी सूत्रं समीरकडे होती. अनुभव होता ना त्याच्याकडे! भराभरा एका पांढऱ्या कागदावर A टू  Z बाराखडी , चार शब्दं  मोठ्या अक्षरात -  "येस", नो","हाय","गुड बाय" आणि १ ते १० आकडे काढले.
"अरे, ते सगळं खरं , पण बोलवायचं कोणाला ?" समीर म्हणाला.
"हं , नातेवाईक वगैरे नको यार. असंच कुणीतरी सेलिब्रिटी बोलावू. "
"आयडिया चांगली आहे, संजीव कुमार, अमजद खान, नर्गिस?"
"ए बाबा, तो अमजद खान वगैरे नको. काही आत्मे म्हणे एकदा आले कि जात नाहीत परत लवकर.  काहीतरी मागतात म्हणे परत जाण्यासाठी. एक वाटी रक्त , एखादा दात वगैरे असलं काही"
"हो ना तिच्यायला, जर जाताना म्हणाला, ये हाथ मुझे दे दे दया, तर काय करायचं ?"
"हो ना चड्डी पिवळी होईल तसं काही मागितलं तर!"
"बघ ना , आणि बदलता पण नाही येणार कारण तो खवीस गब्बर हात पण घेऊन गेला असेल,  ! ही ही "
"एक सुचलंय, किशोर कुमार…, कसं वाटतंय ? बोलवायचं का त्याला. हे बघा, आपल्या सगळ्यांचा फेवरेट तर आहेच. आणि, कसं जरा, प्रेमळ मवाळ व्यक्तिमत्व आहे. मस्त गमती जमती सांगेल. बोला पटतं का ?" - समीर. 
"ये हुई ना बात !! हो हो त्यालाच बोलावू."
एकमताने, सगळ्यांचा निर्णय झाला कि किशोरच्या आत्म्याला येण्याचे आवाहन करायचे. एक-दोन तास गप्पा मारू, प्रश्न विचारू आणि मग जायला सांगू.
"आता सिरियस व्हा रे सगळ्या जणांनी. डोळे मिटा , ह्या कॉईन वर आपलं एक बोट अलगद ठेवा आणि मनापासून किशोर कुमारचा धावा करा." समीर म्हणाला.
त्या अल्फाबेटस आणि नंबर्स लिहिलेल्या कागदावर दोन रुपयाचे नाणे ठेवले होते. सगळ्यांनी एक एक बोट त्या नाण्यावर ठेवले.  एकदा का आत्मा आला, आणि बोलायला लागला, कि ती कॉईन आपोआप फिरेल म्हणे. जाम उत्सुकता लागली होती प्रत्येकाला, की आता पुढं काय होइल? संदीपच्या पोटातली कळ जाऊन आता मोठ्ठा गोळा आला होता.
"एक सांग, किशोरला हिंदीत बोलवायचं कि मराठीत? तसं किशोरनी मराठीत पण गाणी गायलीत म्हणा, पण मराठी कळतं की नाही काय माहिती?" मकरंदची एक उगीच आपली शंका.
"अबे आत्मा आहे तो. सगळ्या भाषा येत असणार" दयाने ज्ञान पाजळले.
"तुला काय माहिती रे? कुठला आत्मा ओळखीचा आहे तुझा ?"
"आहे ना, तो….  मेस मध्ये जेवण वाढणारा आत्माराम , ख्या ख्या ख्या !"
"मनातून धावा करा की रे. जी भाषा येते त्यातनं. काय येडझवेपणा लावलाय? सिरियस व्हा म्हणून सांगतोय कधीपासनं!" समीर डाफरला.

सगळे मनापासून धावा करायला लागले किशोरचा. ते भेसूर वातावरण, बाहेरचा मुसळधार पाऊस , नाही म्हटलं तरी प्रत्येकाची थोडी टरकली होतीच. भीती , उत्सुकता , कुतुहूल, काहीतरी नवीन करण्याची हौस , अशा सगळ्या भावनांचे ढग प्रत्येकाच्या मनात दाटून आले होते. २-३ मिनिटं गेली असतील, आणि अचानक कॉईन हलली. सगळ्यांची कॉईनवरची बोटंपण हळूहळू सरकायला लागली. प्रत्येकाने, आश्चर्याने खाली पहिले. कॉईन हळू हळू "हाय" कडे सरकत होती. सगळ्यांचा मूड चेंज झाला होता. "हाय" वर येउन थांबली कॉईन. किशोरनी आगमनाची वर्दी दिली होती.  काहीतरी अतर्क्य , थरारक घडत होतं.

"आता रे समऱ्या, काय करायचं?" घशातला आवंढा गिळत मकरंदनी विचारलं.
"मला पण कळेनासं झालंय राव. बघू खरंच किशोरच आहे का. "
 "किशोरदा, स्वागत है आपका. अगर आप ये सून रहे है, तो क्या आप हमे आपका असली नाम बता सकते है?"
"A….B….H….A…A….S"  कॉईन फिरली.
"धन्यवाद , और शादीया कितनी की थी आपने कुल मिलाकर?"
कॉईन "४" वर जाऊन थांबली.
किशोर कुमार आल्याची खात्री पटली होती सर्वांना.
"वो तुम्हारी सही मे रफी के साथ दुष्मनी थी क्या?" कुणीतरी भोचक प्रश्न विचारला.
"NO" - कॉईन.
"दुष्मनी कसली, रफी एनी टाईम बेटर होता राव किशोरपेक्षा!", संद्या - आमच्यातला एकुलता एक रफी फैन कुजबुजला.
"किशोरदा, चारो बिबियोमे ,सबसे ज्यादा किसको प्यार करते थे आप?"
२ मिनिट गेले, कॉईन हलेचना. प्रश्न दोन-तीनदा विचारून झाला पण कॉईन हलायला तयार नाही.
"एवढ्या रात्री कशाला बोलावलं , झोपले कि काय किशोरदा?"
"गप्प ए, बहुतेक लय पर्सनल प्रश्न विचारला काय आपण ?"
"नाही रे, जनरली आत्मे त्यांची थट्टा उडवली, अपमान केला, की नाराज होतात. बहुतेक मगाशी संद्या म्हणाला कि रफी चांगला होता तुझ्यापेक्षा, त्याचा राग आलाय वाटते किशोरदांना!" समीरने माहिती पुरविली.
"थांब , त्यांनाच विचारून बघु. किशोरदा, क्या आप संदीप से नाराज है?"
"YES" - कॉईन.
"क्या आप उसे पनिशमेंट देना चाहेंगे?" समीरची अतिहुशारी.
"YES" - परत कॉईन.
"बोलिये दा! जो बोलोगे वोह मंजूर है , काय हो कि नाही रे संद्या"
संद्याची मान नुसतीच डोलली. अचानक खोलीतल्या पसरलेल्या दुर्गंधीने सगळ्यांनी नाक आक्रसून घेतली. संदीपचा पराक्रम असावा तो.
"जाऊदे रे घाबरू नको, ऐकून तर घेऊ किशोरदा काय म्हणतायत ते."
"K…O…M…B….A….D…..A" - कॉईन.
"बहुतेक, कोंबडा व्हायला सांगतायत. चला संदीपराव, पक्क पक्क पक्काक!"
"अरे पण किती वेळासाठी. कितनी देर के लिये जी?"
"१…०…. M… I … N"- कॉईन.
संद्या बसला कोंबडा होऊन. दुर्गंधीला सरावून जाणार होती सगळ्यांची नाकं बहुतेक. कारण ,आधीच संद्याचं पोट खराब आणि वर तो कोंबडा बनलेला. आता कोंबडा तर आरवनारच ना? त्याला कोण थांबवू शकणार.

किशोरला बरीच प्रश्न विचारली जावू लागली. सगळी बहुतेक त्याच्या फिल्म्स आणि खाजगी जीवनाबद्दल होती .  सगळ्यात आवडीचं गाणं कुठलं, ड्यूएट कुणासोबत गायला आवडायचं, आवडीचं सुट्टीचे ठिकाण कुठले, लता-आशा मध्ये नक्की खरंच सगळं आलबेल आहे का बिनसलेलं आहे. सगळ्यांनी अगदी भंडावून सोडलं किशोरला. सगळेजण जाम खुश झाले होते. प्लांचेट खरंच असतं राव. किशोर सगळी उत्तर अचूक देत होता. समीर होताच ना पडताळणी करायला. किशोरभक्त होता अगदी तो.   
"झाली का रे दहा मिनिटं ? आता कंट्रोल नाही होत!" संद्या कण्हत ओरडला.
"हो हो अरे विसरलोच आम्ही तुला, सोड आता कोंबडा.  ये बस इकडे"
"बसायचं , पण कमोडवर आधी… " म्हणत संद्याने धूम ठोकली.
वौकमन मधली कैसेट संपली तेवढ्यात 'किशोर के दर्दभरे नगमे' ची . समीर बदलायला उठला, तेवढ्यात मकरंद म्हणाला,
"समऱ्या, यार आलीशा चिनॉयचं मेड इन इंडिया लाव रे. बोर झाले ते नग्मे ऐकून. "
आपण काय बोललो ते कळाले आणि जीभ दाताखाली चावली मकरंदने. पण फार उशीर झाला होता. सजा तो बराबर मिलनेवाली थी. पुढच्या दोन तीन प्रश्नांना किशोर परत रुसून बसलेला. पुन्हा किशोर के नग्मे लावले तरी कळी खुलेना.
हताश होऊन समीर म्हणाला "किशोरजी , लगता है, मक्याकी उस बात पे नाराज हो गये आप, लेकिन प्लीज बात किजिये हमसे आप. चाहे जो सजा दे दिजीये मक्या को !"
संद्या आपली चौथी फेरी आटपून आला होता. जाम उत्सुकतेने ऐकायला लागला.
"C …A….B…R….E" - कॉईन.
"म्हणजे काय रे ?"
"अरे कैब्रे डान्स म्हणायचं असेल बहुतेक. "
"अरे पण स्पेलिंग cabaret आहे."
"जाउदे रे इंग्लिश चांगलं नसेल त्यांचं एवढं. भावनाओं को समझ मेरी जान. " 
"कैब्रे डान्स, नाही नाही शक्य नाही ते" - मकरंद म्हणाला.
"आपलं काय चालणार बाबा , जे सांगितलं ते तर करायलाच पाह्यजे. आत्म्याची नाराजी नको ओढवून घेऊ ना. साडेसाती लागलं उगीच मागं!" दयाने सुज्ञ सल्ला दिला.
"मी टौर्च मारतो अंगावर तुझ्या बंद चालू बंद चालू. म्हणजे इफेक्ट येईल कैब्रेचा. "
"आणि हो गाणं! ते रात बाकी लाव रे दया. नमक हलालची कैसेट पडलीय तिथंच बघ"
"अर्रे , पण कपडे ? कैब्रेची खरी स्पेशालिटी आहे कपडे. किशोरदा नाराज होऊन अजून अवघड पनिशमेंट द्यायचे नाहीतर." समीर ने सुचवले. 

मकरंदची पार फाटली होती, किशोरला खुश करायला काहीही करण्याची तयारी झाली होती. मगाचा तो भूताखेतांवरचा अविश्वास वगैरे, कुठल्या कुठे पळून गेलं होतं. जाम भीती वाटायला लागली होती.
"टू पीस पाहिजे. त्याशिवाय मज्जा नाही. कैब्रे कसा कैब्रे सारखा वाटला पाहिजे."
"आता खालचा एक पीस तरी आहे VIP माझी, पण वरचा पीस कुठून आणायचा?"
"कंचुकी ? हात तिच्या , खाली दोरीवर वाळू घातली असेल. ब्रम्हे काकूंनी. घेऊन ये"
"गप्प ए, काही काय!"
"हो अरे दोन तर आहेत त्यांच्याकडे. एक लाल आणि निळा ब्लाउज. एक तरी नक्की सापडेल."
"मी आणतो , मी आणतो" , म्हणत दया पळत सुटला खाली. मोठ्या शिताफीने, कामगिरी फत्ते करून, एका हातात लाल ब्लाउज घेऊन हजर झाला.
"दोन्ही होते दोरीवर, पण म्हटलं कैब्रे ला लाल जास्त सूट होईल."
"दोन्ही ? मग आज काय घातलं… "
"गप्प बसा रे" वाक्य कापत , विषय तिसरीकडेच चाललेला पाहून समीर खेकसला. 
"चला चढवा टू पीस मकरंद उर्फ परवीन बाबी , आणि करा सुरु"
खट्टकन, टेप चे बटन दाबले गेले. आशा आपल्या मादक आवाजात गायला लागली.
"रात बाकी …. बात बाकी … होना है जो … हो जाने दो. "
कैब्रे येतोय कुणाला? चित्रविचित्र अंगविक्षेप करत, त्या टू पीस वर मकरंद नाचायला लागला. समीर शिताफीनं टोर्च चमकवत होता. घुसळनारी कंबर, कसनुशी खाली वर होणारी ती लाल ब्लाउज मधली छाती, चेहऱ्यावरचे मादक(?) हावभाव, अगदी बरोबर जागा हुडकून टोर्च मारत होता समीर. परवीन बाबीच्या भुताने जर तो डान्स पहिला असता तर परत आत्महत्या केली असती. हसून हसून मुरकुंडी वळली होती सगळ्यांची. डोळ्यात पाणी आलं होतं. पोटात दुखायला लागलं होतं. पाचवी फेरी मारावी लागणार होती संदीपला बहुतेक.

गाणं संपल्या संपल्या अंगावरची पाल झटकावी तसं ते ब्लाउज काढून फेकून दिलं मकरंदने. लगबगीने कपडे चढवले अंगावर. पण घाई घाईत काढताना टर्रकन फाटलं ते ब्लाउज.
"जाउदे, एक काम करू, इथेच कचऱ्यात फेकून दे. घेईल नवीन शिवून ती. "
"अरे पण दोनच आहेत न त्यांच्याकडे?"
"तुला काय एवढी चिंता, बघतील काय करायचं त्या."
असं म्हणून त्या ब्लाउज ची रवानगी कचरापेटीत झाली.
"निळू फुले असणार काकू आता आठवडभर!"
"म्हणजे?"
"म्हणजे एकाच ब्लाउज वर …. निळ्या फुला फुलांच्या! ही ही"
ओशाळलेल्या चेहऱ्याने येउन बसला मकरंद कॉईन वर बोट ठेवून. मात्र ,किशोर कुमार जाम फिदा झाले होते वाटत डान्स बघुन. प्रश्नांची भराभरा उत्तर देत होते. सगळेजण भारावून गेले होते.

"किशोरजी, अब आपसे क्या छुपाना, वो सविता झेरॉक्स वाली सवितापे दिल आ गया है अपना. लेकिन उसके मन मे क्या है कुछ समझ नही आ रहा. आपही बोलिये क्या किया जाये? क्या मुझसे भी उतनाही प्यार करती ही वो?" संदीपने विचारले.
"YES" - कॉईन.
"तो क्या करू मै आगे? आप ही कुछ सुझाइये" संद्या सातव्या आस्मानावर होता. हुरळून गेला होता अगदी. 
"H….O….L….D….H….E….R…..H….A….N….D" - कॉईन 
"धन्यवाद किशोरदा! लाईफ बन गयी अपनी तो. कल ही जाकर उसका हात पकडता हुं, और बोल देता हुं उसे. और एक बात…  आजसे रफी गया तेल लगाने. आप हि मेरे भगवान हो. मेरे फेवरेट सिंगर हो. "
"अच्छा, किशोरदा आप ये बताइये , हम मे से सबसे छोटा दिल किसका है?"
"D….A….Y….A" - कॉईन तत्परतेने उत्तरली. 
"काय रे काय विचारलंस? क्या छोटा है? ऐकू नाही आलं मला. " दया वैतागून म्हणाला. बाकी सगळे वेड्यासारखे हसत होते. 
"अरे, आपलं ते हे… दिल विचारलं मी" 
"खरंच ना समऱ्या?"
"अरे हो रे बाबा , तुला काय वाटलं"
"काही नाही , कुठं काय , जाउदे".  
"सगळेजण माझ्याकडून पैसे उसने घेतात, आणि किशोर म्हणतो, माझं मन छोटं आहे. साठी बुद्धी नाठी झाली काय किशोरदा?" जाम वैतागून गेला होता दया.

बास…… !  वयाच्या उल्लेखाने किशोरदांचा मूड परत घालवला. काही केल्या दाद देईनात. परत जा म्हटलं तर परत जायला तयार नाहीत. 
दयाकडे पाहून स्वतःचे कान पकडत मकरंदनी विचारले. "दया से नाराज हो आप किशोरदा?"
"YES" - कॉईन.
"कुछ पनिशमेंट देना चाहेंगे ?"
"H….I….T…Y…O….U…R…S….E….L…..F" -  कॉईन.
"कितनी देर के लिये ,किशोरदा?"
"५…. M… I … N"- कॉईन उत्तरली.
खाडखाड आपल्या गालात वाजवून घ्यायला लागला दया. भीतीने गाळण उडाली होती त्याची. हसून हसून बाकीच्यांचा जीव कासावीस झाला होता. तिरमिरीत दयाला काय झाले काय माहिती, आणि धाड्कन त्याने लोखंडी कपाटावर डोके आपटून घेतले. जोरात लागले बहुतेक. निपचित होऊन पडला.
मकरंदने पळत जाऊन एका मगात पाणी आणले आणि त्याच्या तोंडावर शिंपडले. दया खडबडून उठून बसला.
"झाली का रे पाच मिनिट ?"
"हो हो झाली. डोंट वरी" समीर म्हणाला.
"यार, बास झाले , परत पाठवू किशोरदान्ना!" संदीप म्हणाला. सगळ्यांचा माना होकारार्थी डोलल्या.
"हो यार, बास झाले. पटले आपल्याला प्लांचेट खरे असते ते. पण जायला सांगू त्यांना आपण."
"ओके.  किशोरदा आप से बाते करके हमे बहोत अच्छा लगा. अब हम आपको जादा तकलीफ नाही देना चाहते.  आप जा सकते ही अभी. प्लीज चले जाइये." समीर ने विनवणी केली.
सगळेजण मनातून धावा करू लागले. किशोरदांची विनवणी करू लागले कि त्यांनी परत जावे. पण कॉईन काही "गुड बाय" वर जायला तयार नाही. च्यायला आता रक्त बिक्त मागतो काय हा परत जाण्यासाठी , असा विचार करून सगळ्यांची टरकली.
"क्या चाहिये किशोरदा आपको? जाने से पेहले क्या कुछ सेवा कर सकते ही आपकी?"
हळू हळू कॉईन फिरू लागली.
"M… I….L…K".
"अरे पण दुध कुठून आणायचे आत्ता?"
"च्यायला, ११:३० वाजता कात्रज डेअरी च्या बाजूच्या त्या टपरी वर जावे लागणार. बाकी तरी कुठे दुध मिळायचा चान्स नाही".
"एक काम करू, दया आणि मकरंद, तुम्ही दोघं जाऊन या दुध घेउन. संद्याची तर काही परिस्थिती नाहीये. मी सांभाळतो किशोरदान्ना तोवर. गाणे वगैरे ऐकवतो."
"ओके", म्हणून गाडी काढून दया आणि मकरंद निघाले. तशा मुसळधार पावसात कात्रज डेअरीला जाणे म्हणजे दिव्य होतं एक. अर्ध्या तासांनी दुधाची बाटली घेऊन परत रूम वर पोचले.  थोडं दुध एका वाटीत काढलं समीरने आणि त्या प्लांचेटच्या कागदाजवळ ठेवलं.
"आपकी इच्छा के मुताबिक दुध हाजीर है किशोरदा!"
२ मिनिटांनी कॉईन परत हालली "गुड बाय !". शेवटचं हलली ह्या वेळी.
धाड्कन सगळ्यांनी बेडवर अंग टाकून दिलं. एका फारच अवघड प्रसंगातून सुटका झाल्यासारखे वाटत होते. किशोर कुमारने वाट लावली होती सगळ्यांची. एकमेकांशी एक अक्षरही  न बोलता शांत पडून होते चौघंही. प्रत्येकाच्या मनात विचारांचं काहूर माजलं होतं.

"भुतं खेतं असतात म्हणजे तर. आज विश्वास बसला आपला. परवीन बाबी केली आपली आज किशोरनी.अरे हो आणि ब्रम्हे काकू बाजूच्या "डीलक्स टेलर" कडे जाणार उद्या. उद्या, ब्लाउज  गायब आहे हे कळल्यावर काय चिडतील ना त्या?" मकरंद विचार करत होता.

"सविता मेरी जान! आज किशोर कुमारांनी सिग्नल दिलाय. उद्या येउन हळूच तेरा हाथ थामुंगा मै.  बहोत इंतेजार करवाया जालीम तुने. इतना चाहती थी मुझे, कभी इकरार किया होता. जाउदे येतोय उद्या मी. च्यामारी, पण भीती खूप वाटतेय भूतांची. पोटात एवढ्या कळा येतायत पण एकट्याला संडासकडे जायची भीती वाटतेय. असं वाटतंय कि दार उघडलं तर समोर कमोडवर किशोरदांचं भूत बसलेले असेल असं माईक वगैरे हातात घेउन. नकोच च्यायला, जातील कळा आपोआप थोड्या वेळानी. असू देत." संदीप च्या डोक्यात चक्र चालू होते.

"लय मार लागलाय राव. येड्यासारखं हाणून घेतलं आपण पण गालात फाड फाड. डोक्याचं टेन्गुळ कसलं विनोदी दिसतंय. बरं झालं थोडक्यात निभावलं. अजून काही करायला नाही सांगितलं किशोरच्या भूतानी. पण एक प्रश्न जीव खातोय राव, ते सगळ्यात छोटं , नक्की 'दिल'बद्दलंच विचारलं होतं न समऱ्यानी? नीट ऐकू नाही आलं." दयाला झोप येत नव्हती.

समीर उठला, ग्लास मध्ये दुध ओतलं.
"कुणी पिणार का रे दुध?" सगळे गप्प. हुं नाही कि चू.
गटागटा दुध पिऊन घेतले. जाऊन वौक्मन वर किशोर के दर्दभरे नगमे परत लावले. दया,संदीप आणि मकरंद एकदाच ओरडले "बंद कर यार समऱ्या त्या किशोरची गाणी. झोपूदे आता निवान्त… प्लीज."समीर तसाच बेडवर जाउन पडला.
"च्यायला, जाम घाबरलेत तिघंही. येडचाप आहेत तिघं. कसं कळलं नसेल ह्यांना कि मीच कॉईन सरकवत होतो.  किशोरची हिस्टरी तर कोळून प्यायलो आहे मी. मग किशोरचा आत्मा बरोबर उत्तरंच देणार ना रे बाबांनो! संद्या कुत्र्यासारखा मार खाणार आहे सविताचा उद्या. ते येडं मक्या लई उड्या मारत होतं भूत नसतं , भूत नसतं म्हणून! आता काय बिशाद आहे यापुढं त्याची तसं म्हणायची. कसं नाचवलं ब्लाउज घालून! तसं ,दयानं जरा जोरातच मारून घेतलं राव. असू दे. आणि दुध प्यायची इच्छा पण पूर्ण झाली आपली. और क्या चाहिये लाइफमे .
त्या बाजूच्या विशालने, आपली बरीच उधारी थकवलीय , व्याजासहित परत हवी असेल तर 'प्लांचेट की एक रात विशाल के साथ !' केलीच पाहिजे."

थोड्या वेळाने सगळ्यांना कशीबशी झोप लागली. 'किशोर के दर्दभरे नग्मे' च्या कव्हर वरचा किशोर मात्र नेहमीप्रमाणेच गालातल्या गालात मंद हसत होता.….

marathiblogs